Vysvetlenie smernice PSD2: všetko, čo potrebujete vedieť

6 minút čítania
PSD2 explained 2

Druhá smernica o platobných službách, známa aj ako PSD2, je nariadenie o elektronických platobných službách v Európe. Jej hlavným cieľom je zvýšiť zabezpečenie platieb v Európe, posilniť inovácie v platobnom sektore a pomôcť bankovým službám využívať nové technológie.

V tejto príručke sa dozviete, čo je to smernica PSD2 a čo znamená pre obchodníkov a ich klientov, pričom uvedieme výhody týchto nariadení. Venuje sa tiež súladu so smernicou PSD2 a nariadeniami a vysvetlí rozdiel medzi smernicou PSD2 a otvoreným bankovníctvom.

Na úvod si vysvetlíme hlavné pojmy používané v súvislosti s revidovanou smernicou.

Čo je PSD2?

PSD2 (druhá smernica o platobných službách) je aktualizovanou verziou nariadenia PSD, ktoré bolo zavedené v roku 2007 a vytvorilo jednotný trh pre platby v celej Európskej únii (EÚ). Revidovaná smernica zabezpečuje, aby poskytovatelia platobných služieb zlepšili zabezpečenie overovania klientov a zavádza nové pravidlá pre zapojenie tretích strán do platobného procesu.

Čo je platobná iniciačná služba (PIS)?

Platobná iniciačná služba (PIS) je zjednodušene povedané online platba. Zahŕňa proces zadávania bankových údajov na dokončenie objednávky.

Od zavedenia smernice PSD2 musia banky sprístupniť údaje svojich spotrebiteľov oprávneným tretím stranám – finančným inštitúciám. To umožňuje väčšiemu počtu spoločností vstúpiť na trh a poskytovať platobné iniciačné služby. Tieto spoločnosti sú poskytovatelia platobných iniciačných služieb (PISP).

PISP sú sprostredkovateľmi medzi bankovými inštitúciami a obchodníkmi. Umožňujú priame prevody z bankového účtu platiteľa na účet obchodníka pomocou aplikačných programovacích rozhraní (API), ktoré poskytuje banka platiteľa. Tento proces je možný len so súhlasom platiteľa.

Čo je služba informovania o účte (AIS)?

Služba informovania o účte (AIS) je základnou súčasťou smernice PSD2, ktorá umožňuje spoločnostiam a spotrebiteľom sprístupniť svoje údaje autorizovaným poskytovateľom služieb, ktorí sú treťou stranou.

Poskytovatelia služieb informovania o účtoch (AISP) sú finančné inštitúcie, ktoré majú prístup k informáciám o účtoch spotrebiteľov z ich bánk s výslovným súhlasom spotrebiteľa. AISP majú prístup k údajom, ako sú transakcie, inkasá, zostatky na účtoch, trvalé príkazy a iné. Všetky tieto údaje poskytujú globálny prehľad o finančnej situácii spotrebiteľa na jednom mieste.

Aký je účel smernice PSD2?

Účelom smernice PSD2 je zvýšiť bezpečnosť digitálnych platieb a celkovo zlepšiť súčasný stav európskych bankových služieb pre klientov. Tu sú hlavné ciele smernice PSD2:

 • bezpečnejšie platby;
 • lepšia ochrana spotrebiteľa;
 • podpora inovácií;
 • vytvorenie spravodlivej hospodárskej súťaže pre nových účastníkov odvetvia.

Je PSD2 a otvorené bankovníctvo to isté?

PSD2 a otvorené bankovníctvo nie je to isté. PSD2 je v podstate nariadenie, ktoré umožňuje zavedenie otvoreného bankovníctva v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore (EHP). Viac informácií o otvorenom bankovníctve nájdete v našej rozsiahlej príručke.

Čo je súlad s požiadavkami smernice PSD2?

Na dodržanie požiadavok smernice PSD2 musia finančné inštitúcie splniť zoznam požiadaviek. Súlad s požiadavkami smernice PSD2 sa vzťahuje na spoločnosti, ktoré sa zaoberajú elektronickými finančnými službami vrátane mobilných platieb. Požiadavky smernice PSD2 sa líšia v závislosti od obchodného zamerania. Existujú dva hlavné typy podnikov, ktoré musia spĺňať požiadavky smernice PSD2:

 • poskytovatelia finančných služieb alebo poskytovatelia, ktorí sú treťou stranou;
 • banky a inštitúcie spravujúce účty.

Požiadavky na tieto podniky sú uvedené v nasledujúcej časti.

Aké sú požiadavky smernice PSD2?

Požiadavky smernice PSD2 sa vzťahujú na finančné inštitúcie, ktoré poskytujú elektronické finančné služby. Existujú dva hlavné typy finančných inštitúcií, ktoré musia spĺňať požiadavky smernice PSD2. Vysvetlíme požiadavky pre jednotlivé typy finančných inštitúcií.

Požiadavky smernice PSD2 pre poskytovateľov služieb, ktorí sú treťou stranou:

 • získanie licencie PISP alebo AISP;
 • implementácia riešenia správy identít a prístupu zákazníkov (CIAM), ktoré umožňuje uľahčiť nasledovné aktivity:

- silná autentifikácia zákazníka (SCA);

- poznaj svojho klienta (KYC);

- overenie totožnosti;

 • vytváranie zabezpečených aplikácií s explicitným súhlasom používateľa a jemne odstupňovaným systémom riadenia prístupu (metóda, ktorá kontroluje, kto môže pristupovať ku konkrétnym údajom).

Požiadavky smernice PSD2 pre banky a inštitúcie spravujúce účty:

 • implementácia riešenia na správu identít a prístupu spotrebiteľov (IAM pre interné identity zamestnancov alebo CIAM pre identity spotrebiteľov), napríklad SCA;
 • vytvorenie aplikačných programovacích rozhraní (API), ktoré umožňujú oprávneným tretím stranám prístup k údajom o transakčných platbách. Rozhrania API musia poskytovať jemne odstupňovaný systém riadenia prístupu, podporovať prístup v reálnom čase a poskytovať prístup k účtu (XS2A).

Nariadenia o silnej autentifikácii zákazníka (SCA) podľa smernice PSD2

PSD2 requirements for SCA

Jedným z hlavných cieľov smernice PSD2 je zvýšiť ochranu spotrebiteľov a znížiť počet podvodov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v smernici PSD2 zaviedla silná autentifikácia zákazníka (SCA).

Cieľom SCA je zlepšiť zabezpečenie bez toho, aby sa znížil komfort zákazníkov. Podporuje zabezpečené overovanie bez toho, aby sa zaviedli komplikované kroky, ktoré by spôsobovali spomalenia v platobnom procese.

Kľúčovým nástrojom SCA je dvojstupňová autentifikácia (2FA). Spotrebitelia musia poskytnúť dva z troch možných nezávislých faktorov na preukázanie svojej totožnosti. Tieto tri faktory sú:

 • niečo, čo spotrebiteľ vlastní (napr. mobilný telefón alebo tablet);
 • niečo, čo spotrebiteľ pozná (napr. kód PIN);
 • niečo, čím je spotrebiteľ (napr. odtlačok prsta).

Niektoré transakcie sú od overovania oslobodené, napríklad platby s nízkou hodnotou alebo opakujúce sa transakcie. Výnimka sa uplatňuje aj vtedy, keď sa používatelia rozhodnú urobiť dočasnú výnimku pre obchodníka, u ktorého často nakupujú.

Výhody smernice PSD2

Smernica PSD2 prináša výhody obchodníkom aj spotrebiteľom. Väčšina výhod sa týka zvýšeného zabezpečenia a zlepšeného toku platieb, ale výhod je viac:

Výhody smernice PSD2 pre spotrebiteľov

Lepšie skúsenosti s platbami – jedným z cieľov smernice PSD2 je priniesť do finančného sektora viac inovácií. To umožňuje spoločnostiam z odvetvia finančných technológií vstúpiť na trh s novými riešeniami, ktoré zvyšujú plynulosť a zlepšujú zážitok pri platení.

Zvýšené zabezpečenie – zníženie podvodov a zabezpečenie väčšej transparentnosti sú dva z kľúčových cieľov smernice PSD2. SCA sa vyžaduje pri všetkých e-commerce transakciách, čím sa zabezpečí čo najmenší priestor pre finančné podvody. Poskytovatelia platobných služieb tiež prijímajú opatrenia na zníženie podvodov implementáciou spoľahlivých ochranných prvkov.

Viac možností – smernica PSD2 otvára dvere pre vstup väčšieho počtu poskytovateľov finančných služieb na trh, čo znamená viac možností platieb pre spotrebiteľov. Noví účastníci vytvárajú konkurenčné prostredie pre tradičný bankový systém. Finančné inštitúcie sú nútené prehodnotiť svoje ceny a zlepšiť služby, aby si udržali svojich existujúcich klientov.

Výhody smernice PSD2 pre obchodníkov

Viac informácií o spotrebiteľoch – v prípade potreby môžu obchodníci získať finančné informácie o svojich potenciálnych zákazníkoch a použiť ich na vyhodnotenie rizika. Tieto informácie môžu AISP poskytovať napríklad úverovým spoločnostiam.

Flexibilné možnosti platby – smernica PSD2 dáva obchodníkom možnosť ponúknuť svojim zákazníkom viac spôsobov platby. Ponuka rôznych možností platby môže zvýšiť mieru udržania klientov a znížiť počet opustených košíkov.

Zníženie počtu podvodov – zníženie počtu podvodov v odvetví e-commerce zvyšuje dôveru klientov. Zákazníci sa môžu zdráhať uskutočniť veľké nákupy u malých spoločností, ak ich platobný systém nevyzerá dôveryhodne. Tento problém môže vyriešiť spolupráca so spoľahlivými poskytovateľmi online platobnej brány.

Záver

Cieľom revidovanej smernice o platobných službách je zlepšiť európske platobné služby. Jej cieľom je znížiť počet podvodov pri platbách a zlepšiť skúsenosti spotrebiteľov pri pokladni. Smernica pomáha vytvoriť platobný ekosystém, v ktorom si tradičné bankové inštitúcie a schválení poskytovatelia služieb, ktorí sú treťou stranou, môžu pohodlne vymieňať informácie v prospech spotrebiteľov.

Smernica PSD2 priniesla na trh nových účastníkov – licencovaných poskytovateľov služieb, ktorí sú treťou stranou. Rovnako ako tradičné banky musia aj poskytovatelia služieb, ktorí sú treťou stranou, spĺňať požiadavky smernice PSD2. Jednou z týchto požiadaviek je SCA alebo silná autentifikácia zákazníka, ktorá svetu predstavila nový typ elektronického overovania totožnosti, dvojstupňovú autentifikáciu.

Smernica prináša spotrebiteľom aj obchodníkom nové príležitosti, pretože zabezpečuje lepšie zabezpečenie platieb a zlepšuje skúsenosti zákazníkov s platbami. Medzi výhody patrí aj zavedenie väčšieho počtu platobných možností pre kupujúcich a poskytnutie viac informácií obchodníkom o ich spotrebiteľoch.

kevin. je vynikajúcim príkladom toho, aké platobné riešenia môžu PISP vďaka smernici PSD2 ponúknuť. Spoločnosti teraz môžu využívať zabezpečené a rýchle platby, ktoré im umožňujú ušetriť na poplatkoch za kartové transakcie. Zistite, ako spoločnosť uniPark implementovala platobnú infraštruktúru, aby mohla svojim klientom ponúknuť bezpečné a lacné platby za parkovanie.

Využívajte výhody inovatívneho platobného riešenia

Integrujte platobnú infraštruktúru kevin.